Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2017

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny http://www.homerun.pl („Serwis”) obsługiwanej przez HomeRun („my”, "nas", "nasze") należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin.

Twój dostęp do korzystania z Serwisu zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Ma on zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek jego częścią, nie możesz korzystać z Serwisu.

Konta

Tworząc u nas konto, przez cały czas jesteś zobowiązany do podawania nam dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Niezastosowanie się do tej zasady stanowi naruszenie Regulaminu, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania dokonywane pod tym hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszem Serwisie, czy do usług świadczonych przez strony trzecie.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego konta.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do witryn internetowych lub usług należących do stron trzecich, które nie są własnością HomeRun i nie są przez nas kontrolowane.

HomeRun nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub działania witryn internetowych lub usług należących do stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że HomeRun nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępne w tych witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Przed skorzystaniem z usług lub witryn internetowych należących do stron trzecich, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich regulaminem i polityką prywatności.

Terminacja

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do naszego Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, bez ograniczeń, jeśli naruszysz Regulamin. Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać terminację, zachowują ważność po jej dokonaniu, w tym, między innymi, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, bez ograniczeń, jeśli naruszysz Regulamin.

Po terminacji Twoje prawo do korzystania z Serwisu natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Serwisu. Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać terminację, zachowują ważność po jej dokonaniu, w tym, między innymi, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo regulujące

Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem Delaware w Stanach Zjednoczonych, bez uwzględniania przepisów kolizyjnych. Nieegzekwowanie z naszej strony jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie uważane za zrzeczenie się tychże praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między nami dotyczącej naszego Serwisu, wypiera i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, które mogły istnieć w odniesieniu do Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszego Serwisu lub korzystanie z niego po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Serwisu.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z nami.